KWS

CLIMACONTROL3

Какво се случва, когато сушата и високите температури станат ежедневие?

И как трябва да сме подготвени за това?

От покълването през етапа на вегетативното развитие на листната маса,

периода на цъфтеж, образуване и наливане на зърното – до пълното узряване

на царевицата. Наистина процесът на зреене на царевицата е сложен, като

скоростта и продължителността на всяка фаза зависят от характеристиките на

хибрида и продължителността на вегетацията. Нещо повече, околната среда

често представлява значим фактор и въпреки че този фактор може да бъде

стимулиращ, той твърде често се асоциира с неблагоприятно въздействие.

Какъв е проблемът?

Някои етапи от развитието се осъществяват при висока

температура на въздуха и засушаване, като резултатът от това е недостатъчно

количество лесно усвоима от растенията влага в почвата. По правило, когато

за растението е трудно да си набавя вода, то изразходва повече енергия, за да

остане оводнено. Един такъв стрес в резултат от липса на вода и хранителни

вещества се отразява твърде зле върху добива.

Все пак това не би представлявало такъв проблем, ако разполагахме с

достатъчно време за адаптация. Ясно е, че климатичните промени наистина

представляват голямо предизвикателство за селскостопанското производство

поради все по-честите високи температури на въздуха, по-продължителните

периоди на засушаване, както и другите неблагоприятни климатични условия с

всяка изминала година. Ето, че сега вие вече можете да сте подготвени за това

предизвикателство.

CC3-1.JPG

Какво е нашето решение?

KWS непрекъснато подобрява генетичните качества на царевичните хибриди.

При лабораторни условия и полски опити с родителските форми на KWS ние

идентифицираме гени, които способстват за толерантност при стрес. Каква

е методиката? Класическият подход е кръстосване на линии, които са с ясно

изразени характерни черти, но съществено отличаващи се едни от други и

едновременно с това изучаване на отделните техни поколения. Този подход е

съчетан със съвременни методи за инженеринг и проследяване на процеса на

кръстосване в рамките на опитната мрежа на KWS . За да ви предоставим нашите

върхови постижения, в цяла Европа са разположени стотици опитни полета.

Освен това сме създали 4 платформи за симулация на суша за изпитване на

стреса от засушаване през отделните етапи от жизнения цикъл на растенията.

Най-накрая целта ни е големият брой лентови опити да предоставят информация

за поведението на хибридите в по-големи масиви.

Цялата тази изследователска работа доведе до създаването на ClimaControl3 –

група от хибриди на KWS , които са с по-голяма толерантност към засушаване.

През трите специфични фази – преди, по време и след цъфтеж, нашите

хибриди свеждат до минимум риска от свързани със сушата проблеми

благодарение на техните добре развити корени, по-големия капацитет

за задържане на вода и по-добрия контрол на загубите от изпаряването

на влагата при асимилация. Поради това нашите хибриди са в състояние

да реализират по-ефективно своя потенциал в сравнение с останалите.

И да оптимизират вашата печалба.

branding_drought_infographic_BG.jpg

Видео


KWS