KWS

Проучване и селекция

Земеделието е изправено пред големи предизвикателства в световен мащаб. То е източник на хранителни вещества за все по-нарастващ брой хора. Расте също и нуждата от суровини и биоенергия. Увеличеното търсене и климатичните промени превръщат растенията в ресурс, който играе все по-важна роля за човечеството. Извличането на потенциала на растенията и използването му за големите предизвикателства на глобалното земеделие - това е задачата на селекцията.

Под селекция се разбира изграждането на многообразие в рамките на една култура чрез целенасочено кръстосване и подбор на растения, които демонстрират определени качества за целите на земеделското отглеждане. От една страна селекцията обхваща производството на наложили се сортове култури, а от друга страна по-нататъшното разработване на сортове, което става възможно чрез нова комбинация на гени респ. разширяване на генетичните основи на една култура.

Целта на нашето проучване и селекция е развитието на нови сортове, които лесно се адаптират към различните нужди и непрекъснато променящите се изисквания на земеделието. Селекцията на високодобивни и здрави сортове е наша най-важна задача. Нашите проучвания предоставят базата за развитие на подобрени и нови продуктови характеристики, както и за оптимизиране на селекционните методи. Нашият голям ангажимент в проучването и селекцията е базата за успеха на компанията. Инвестициите за проучване и селекция непрекъснато нарастват през последните 10 години, като през 2015/2016 възлизат на 17,6% от оборота на компанията. В световен мащаб работят над 1800 служители в сферата на проучването и селекцията.


KWS